De activiteiten in deze taak zijn als volgt schematisch weer te geven:

Input

De input is een educatie-aanvraag door een gebruiker of diens manager (in de vorm van een “Service request”) of vanwege een geconstateerde kennislacune bij een/meer gebruikers. Dat laatste kan worden vastgesteld naar aanleiding van:

  • door de gebruiker zelf gestelde vragen. Deze gebruiker stelt een vraag waaruit blijkt dat hij/zij weinig snapt van het systeem/bedrijfsproces;
  • een assessment waarin is gecheckt of het actuele kennis- en vaardighedenniveau nog in orde is;
  • monitoring van het daadwerkelijk gebruik van systemen waaruit blijkt dat bepaalde functies niet goed of voldoende zijn gebruikt.

1. Registratie en intake

In het geval waarin de aanvraag van een gebruiker/manager komt, wordt samen met de aanvrager bepaald welke kennis/vaardigheden precies nodig zijn. Wanneer een lacune is geconstateerd, wordt contact opgenomen met de betreffende gebruiker of diens manager. Er kan gebruik gemaakt worden van referentiekaarten en checklists zoals elders beschreven.

2. Bepalen vorm

Eveneens in samenspraak met de gebruikers of hun management wordt bepaald op welke wijze de kennis/vaardigheden op het vereiste peil gebracht wordt. Dat kan worden gerealiseerd via zelfstudie, e-learning, een cursus, 1-op-1 sessies, coaching etc. Er worden concrete uit te voeren activiteiten afgesproken en ingepland.

3. Uitvoeren

Conform afspraak worden de kennis/vaardigheden van de betreffende gebruiker op peil gebracht. Na afloop vindt een check plaats om te bepalen of de kennis voldoet aan de verwachtingen. Hebben de inspanningen het gewenste effect? Behalve de key performance indicators (kpi’s) die vooral de algemene effecten meten, wordt hier direct na afloop het effect getoetst.

Een cursus of herhalingssessie kan worden afgesloten met een assessment. Na een bijpraat(half)uurtje is een mondelinge check voldoende: de functioneel specialist (functioneel beheerder cq. key-user) vraagt de eindgebruiker de handelingen te herhalen in zijn/haar bijzijn.

4. Nazorg

In het kader van nazorg is het na afloop van het traject gedurende een bepaalde periode mogelijk aanvullende ondersteuning te krijgen. Nazorg kan worden verleend via e-mail, chat, telefoon en persoonlijk contact. Daarna valt de ondersteuning terug op de reguliere gebruikersondersteuning.

Output

Gebruikers hebben precies de juiste kennis en vaardigheden om de hun ter beschikking staande computertechnologie blijvend optimaal te kunnen gebruiken in hun werk.

———————————————————
Bovenstaande beschrijving is een mogelijke praktijkuitwerking van een onderdeel van BiSL Next. Is het voor jouw organisatie bruikbaar dan is overname geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden.