Monitoring is het toezicht houden op “iets” om tijdig te kunnen ingrijpen zodra dat nodig is. In het geval van BiSL betreft het natuurlijk monitoring van van informatiesystemen en de bijbehorende services.

Historie en toekomst van monitoring

Monitoring was in vroeger tijd voor 100% een taak die binnen IT werd uitgevoerd. Tot op de dag van vandaag geldt dat nog steeds voor technische monitoring (“Zijn systemen beschikbaar”, “is de performance op het afgesproken niveau”) en de monitoring van IT-services (“handelen we de calls binnen de afgesproken tijd af”, “is de klanttevredenheid op het afgesproken niveau?”).

Met de opkomst van BIM is echter de vraag gerezen of BIM ook een rol speelt in monitoring, kortom: Bestaat er naast technische monitoring ook zoiets als technische monitoring? En het antwoord is daarop volmondig “Ja”. Kijk daarvoor maar naar de bedrijfsprocessen en onderliggende IT-techniek in je eigen organisatie. Dat kan technisch draaien als een zonnetje, maar gaat het daarmee ook goed?

Voorbeeld

Bron: AD

Wat nu bekend staat als de toeslagenaffaire is een mooi voorbeeld van hoe iets kan ontsporen door te weinig functionele monitoring (en te weinig daadkrachtig management daar achteraan). Het toeslagensysteem is in hoge mate geautomatiseerd, en dat geldt evenzo voor alle controles die zijn ingebouwd. Dat had wel tot gevolg dat één soms kleine fout ertoe leidde dat alle toeslagen werden teruggevorderd. Wettelijk correct, de systemen verwerkten alles technisch feilloos, maar helaas…

Bovenstaand voorbeeld geeft op fraaie wijze het nut van functionele monitoring aan. In de procesindustrie is dit overigens een heel gewoon onderdeel van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld in een bierbrouwerij is de productielijn geheel of op zijn minst grotendeels geautomatiseerd, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen oogje op wordt gehouden:

Texelse bierbrouwerij

Dit voorbeeld geeft ook heel aardig aan waar het op het gebied van monitoring de komende jaren naartoe zou kunnen gaan: een groep eindgebruikers, waarvan het werk vanwege toenemende automatisering vervalt, krijgt een nieuwe rol als “procesoperator” en ziet functioneel toe op het juist functioneren van de informatiesystemen. Gebeuren er dingen die niet horen, dan komt de functioneel beheerder in beeld die, met meer kennis van processen en systemen, in de tweede lijn dat tracht op te lossen. En de meer technische monitoring van de informatiesystemen blijft precies zoals nu in handen van IT.

Zover is het nog niet; doorgaans wordt de functionele monitoring, als die al plaatsvindt, uitgevoerd door functioneel beheerders. In de activiteiten die zijn uitgewerkt wordt ook van deze, huidige, situatie uitgegaan.

Nog even kort de theorie: Waar is in het BiSL Next model het thema “monitoring” te vinden?

In het domainperspective Business operation vindt een van de meest essentiële monitoringstaken plaats: worden de informatiesystemen effectief gebruikt en hoe staat het met de gebruikerstevredenheid?

In Data operation wordt gemonitord of de masterdata goed wordt beheerd en onderhouden. Ook de datakwaliteit wordt in dit domainperspective gemonitord.

Binnen Service operation vindt monitoring en meting van door BIM en IT-leveranciers aan de business verleende diensten en geleverde informatievoorziening plaats welke worden vergeleken met de afspraken in de contracten. Dit geldt evenzo voor monitoring van uitvoering van opdrachten die door BIM aan de IT-leveranciers worden verstrekt.

In Data improvement heeft monitoring een plaats op het moment dat een wijziging plaatsvindt: in hoeverre wordt aan de eisen die aan de gegevens worden gesteld voldaan?

Binnen Business governance monitoren we hoe het beleid de andere domeinen beïnvloed.

Monitoring: de taken

De volgende taken worden binnen Monitoring onderscheiden:

  1. Monitoring interne informatiesystemen en services
  2. Monitoring koppelingen externe informatiesystemen en services ketenpartners
  3. Controle van loggings
  4. Schouwing
  5. Monitoring uitvoering strategie/jaarplannen/projecten

Deze taken zijn op aparte pagina’s verder uitgewerkt.

———————————————————
Bovenstaande beschrijving is een mogelijke praktijkuitwerking van een onderdeel van BiSL Next. Is het voor jouw organisatie bruikbaar dan is overname geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden.