Educatie vergt een aantal functionele taken op operationeel gebied. Zonder concreet beleid blijft dat natuurlijk hapsnap werk wat teveel fluctueert in de tijd. Heel kenmerkend voorbeeld van dat laatste is dat in de afgelopen jaren veel bedrijven hebben bezuinigd op interne opleidings- en inwerkprogramma’s. De laatste tijd zijn”opeens” allerlei onboarding-programma’s uit de hoge hoed getoverd omdat de negatieve gevolgen van het afschaffen van het degelijk inwerken inmiddels via de werkvloer bij het management zijn doorgedrongen.

Bedrijfsbeleid

Iets te vaak wordt in algemeenheden gesteld dat “onze organisatie een kennisintensieve organisatie is” of bijvoorbeeld “ons personeel het kapitaal van de organisatie vormt”. Dit soort oneliners doen het natuurlijk goed, maar misschien zijn antwoorden op onderstaande vragen beter:

  1. Welke waarde hebben kennis en vaardigheden voor onze organisatie, met name voor de producten en diensten die wij leveren aan onze externe klanten en onze interne bedrijfsprocessen?
  2. In hoeverre vind de organisatie dat kennis ontkoppeld moet zijn van personen, en zeker van individuen?
  3. Hoe gaat de organisatie om met kennis die wij delen met de buitenwereld zoals bijvoorbeeld kennis die via ketenpartners naar binnen of buiten stroomt?

Ad 1: Voorbeelden: In ziekenhuizen worden sommige operaties alleen nog maar uitgevoerd als deze een minimum aantal maal per jaar voorkomt. Anders zakken de vaardigheden van het personeel te ver weg en de eindresultaten zijn navrant. Of als consultancybureau: hou je de kennis van je personeel niet structureel op peil, dan word je niet meer gebeld voor inhuur; je bent simpelweg niet meer van toegevoegde waarde.

Ad 2: In bedrijven is doorgaans het streven dat kennis niet slechts bij één enkel persoon aanwezig mag zijn. Beleid is dus kennisspreiding. Maar hoe wordt dat dan vormgegeven? Simpelweg lukraak alles gaan documenteren is maar één partje van deze puzzel. Hoe vindt concreet kennisspreiding en -borging dus plaats?

Ad 3: Samen sta je sterk, dus als je als bedrijf samenwerkt met andere bedrijven kun je een krachtig cluster vormen. Aan de andere kant levert het delen van “unieke” kennis ook zo zijn gevaren op. Daarnaast, als je je als bedrijf teveel verlaat op kennis van buiten, hoe uniek kun je dan nog zijn?

Al met al zijn er talloze kwesties te benoemen die op beleidsniveau spelen en waarover besluiten moeten worden genomen.

Personeelsbeleid

Het is tegenwoordig helemaal niet ongewoon om als bedrijf naast een vaste kern van medewerkers ook medewerkers uit een flexibele schil in te zetten. Afhankelijk van de behoefte wordt meer of minder een beroep gedaan op de flexibele schil. Het is overduidelijk dat de inwerktijd bij inzet uit de flexibele schil zo kort mogelijk moet zijn en ook zo min mogelijk belastend voor de vaste kern van medewerkers.

Op deze wijze bewijst het nut van eenvoudig en snel leerbare informatiesystemen zich vanzelf.

Kennismanagement

Afgeleid van het bedrijfsbeleid en personeelsbeleid kan kennismanagement worden ingericht. Dit is ook een onderwerp in Business governance. Kennismanagement houdt zich bezig met het ontwerpen, inrichten en onderhouden van de kennishuishouding. Daardoor kan de kennis die in de organisatie aanwezig is effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt.

KPI’s

Educatie mag dan een zo voor de hand liggend thema zijn, een beetje manager zal zich op enig moment toch afvragen: “Wat kost het en wat levert het me op?”. In de introductie en doel van het thema “educatie” zijn al een aantal KPI’s benoemd, hieronder worden er nog enige benoemd die gerelateerd zijn aan beleid en strategie rondom educatie.

Voorbeelden van KPI’s:

  • Het aantal personeelsleden dat voldoet aan de norm (zie referentiekaarten) is > 80%
  • De inleertijd voor alle werkprocessen en systemen is gemiddeld < 8 uur
  • De maximale inleertijd voor een enkel werkproces en systeem voor een werknemer uit de flexibele schil is < 2 uur

———————————————————
Bovenstaande beschrijving is een mogelijke praktijkuitwerking van een onderdeel van BiSL Next. Is het voor jouw organisatie bruikbaar dan is overname geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden.