Indien gebeurtenissen op systemen worden gelogd, is hieruit het daadwerkelijke gebruik van systemen te herleiden. Hierna worden een aantal voorbeelden daarvan geschetst:

1. De daadwerkelijke beschikbaarheid en continuïteit van systemen is, behalve natuurlijk uit de meldingen op de Service desk, uit de logging af te leiden. Bovendien zijn hier patronen te herkennen, zoals een verbinding die precies elke twintig minuten functioneel ‘hikt’, terwijl dat uit de registratie van de calls niet meteen blijkt (daar zit toch een minder strak patroon in). Ook kunnen in de logging de activiteiten die op het gebied van back-up en restore zijn uitgevoerd terug te halen en te constateren of dat allemaal volgens de regels is gegaan. Aldus kan op operationeel niveau de continuïteit van de systemen via logfiles gemonitord.

2. Uit de logging kan achterhaald worden of er sprake is (geweest) van ongewenst systeemgebruik of misbruik van systemen. Bijvoorbeeld bij zeer bedrijfs- of privacygevoelige gegevens kunnen extra triggers zijn ingebouwd waardoor bij elk gebruik van dergelijke gegevens (inzien/mutatie) een melding in een logfile terecht komt.

3. Afgezet tegen alle functionaliteiten in de systemen, kan logging laten zien welke delen van systemen normaal of overmatig gebruikt worden en welke juist onderbenut blijven. Op detailniveau is zelfs te zien welke schermen kennelijk niet goed genoeg zijn: daar blijft een gebruiker onevenredig lang ‘hangen’ of switcht hij tussen schermen, zonder een stap verder te komen. Door muisbewegingen te volgen, is het zelfs mogelijk te zien waar de aandacht binnen een scherm naar uitgaat. Een nadere analyse kan hier uiteraard leiden tot verbetering.

4. Fenomenen als het doen van extreem veel mutaties, het telkens weer opvragen van bepaalde data en ‘zware’ query’s kunnen via logfiles boven water komen. Aldus is het meteen meetbaar.

5. Tot slot kan worden gemonitord of het systeem binnen de afgesproken bandbreedte wordt gebruikt (zoals de aantallen transacties, werkplekken en devices in geval van BYOD).

Uit bovenstaande blijkt wel dat het actief en op regelmatige basis doornemen van logfiles niet alleen een taak voor de de IT-leverancier is, maar ook voor BIM.

Balans logging versus opslag/performance

Logging kan heel veel opleveren maar, zoals bijna altijd, is er natuurlijk ook een schaduwzijde. Logging levert namelijk heel veel data op. Zeker op het moment dat integraal alles wordt gelogd, kan dit naast een aanzienlijke opslagbehoefte ook performanceproblemen opleveren.

———————————————————
Bovenstaande beschrijving is een mogelijke praktijkuitwerking van een onderdeel van BiSL Next. Is het voor jouw organisatie bruikbaar dan is overname geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden.