Elk domain wordt in BiSL Next vanuit vier verschillende invalshoeken bekeken; de perspectives. Deze perspectives hebben toegevoegde waarde, maar daardoor is BiSL Next wat lastiger concreet te maken. In de praktijk heb je immers vooral te maken met de activiteiten die in het domain Improvement worden uitgevoerd. Bovendien worden vanwege de verschillende perspectieven sommige items op meerdere plaatsen benoemd wat enigszins verwarrend kan zijn.

Op deze pagina worden eerst de activiteiten uit de vier verschillende perspectives uit het boek “BiSL Next in uitvoering” herhaald en daarna thematisch gegroepeerd. U zult zien dat die thematische groepering bij punt 2 hieronder veel houvast biedt.

1. De activiteiten binnen het domain Improvement zoals beschreven in het boek “BiSL Next in uitvoering”:

Activiteiten Business improvement:

 • Afhandelen van wijzigingsverzoeken vanuit de gebruikersorganisatie;
 • Specificeren/beschrijven van de aanpassingen aan informatiesystemen;
 • Uitvoeren en coördineren test van veranderingen in informatiesystemen;
 • Documenteren van veranderingen en trainen van de gebruikersorganisatie;
 • Voorbereiden en uitvoeren transitie (uitrol).

Activiteiten Data improvement:

 • Verbeteren datakwaliteit;
 • Wijzigingen aan de informatiesystemen;
 • Opstellen kostenkwaliteitssystemen.

Activiteiten Service improvement:

 • Maken van serviceafspraken met IT-leveranciers en informatieketenpartners;
 • (Laten) opstellen van SLA’s en DAP’s;
 • Inrichten serviceorganisatie naar de gebruikers;
 • Opstellen van eisen aan de services van BIM en IT;
 • Opdrachten geven aan IT-leverancier(s) tot het aanbrengen van veranderingen in de services;
 • Assembleren van diverse onderliggende services tot één informatieservice voor de gebruikers;
 • Valideren van het ontwerp van nieuwe informatieservices.

Activiteiten Technology improvement:

 • Wijzigingsproces,
 • Technologiebewaking;
 • Testen.

NB. De activiteiten die hierboven zijn opgesomd worden in het boek BiSL Next – in uitvoering nog verder onderverdeeld in deelactiviteiten.

Hoewel alle activiteiten op zichzelf heel logisch zijn, vinden veel mensen het lastig hierin het grote plaatje te zien. Daarom worden hieronder alle genoemde activiteiten thematisch gegroepeerd.

2. Alle activiteiten gegroepeerd op thema:

Algemeen

 • Identificeren en opzetten van programma’s/projecten voor het oplossen van problemen gerelateerd aan data-inconsistentie of gegevenseigenaarschap en voor het verbeteren van de data- en informatiekwaliteit in het algemeen;

Technologie bewaking

 • In kaart brengen van huidige technologie;
 • In kaart brengen relevante technologische ontwikkelingen;
 • Afstemmen met leveranciers over ontwikkelingen;
 • Bepalen impact van de ontwikkelingen op de informatievoorziening.

Change management

 • Opdrachten geven aan IT-leverancier(s) tot het aanbrengen van veranderingen in de services;
 • Opdracht geven aan IT voor uitrol van nieuwe en/of aangepaste informatiesystemen;
 • Afhandelen van wijzigingsverzoeken vanuit de gebruikersorganisatie.

Eisen vanuit beheer

 • Opstellen van eisen voor exploitatie, beheer en onderhoud van de data-omgeving.

Intake

 • Inventariseren en registreren van wensen en wijzigingsverzoeken voor verbetering van de datakwaliteit.

Ontwerp / specificatie

 • Specificeren/beschrijven (van aanpassingen aan) informatiesystemen;
 • Opstellen van eisen aan de services van BIM en IT;
 • Opstellen algemene eisen waaraan data moeten voldoen;
 • Opstellen specifieke eisen aan de data in het informatiesysteem;
 • Kwaliteitsvereisten meenemen in het specificatieproces voor nieuwe/te wijzigen functionaliteit;
 • Opstellen eisen voor geautomatiseerde gegevensconversies;
 • Valideren van het ontwerp van nieuwe informatieservices.

Opleidingen

 • Aandacht voor datakwaliteit inbouwen in opleidingen/trainingen;
 • Documenteren van veranderingen en trainen van de gebruikersorganisatie.

Realisatie

 • Maken serviceafspraken met IT-leveranciers en informatieketenpartners;
 • Aanpassen van het bedrijfsinformatiemodel;
 • Opstellen of aanpassen datamodel en/of data-dictionary van het informatiesysteem, inclusief de metadata;
 • Assembleren van diverse onderliggende services tot één informatieservice aan de gebruikers;
 • (laten) opstellen van SLA’s en DAP’s;
 • Inrichten serviceorganisatie naar de gebruikers:
  • Opstellen van procedures en afspraken voor het afhandelen van calls, het onderhouden van communicatie met de gebruikersorganisatie, het indienen van wijzigingsverzoeken etc.;
  • Opstellen procedures en afspraken voor uitvoering van BIM-activiteiten;
  • Vastleggen wijze van gegevensuitwisseling (ook met de informatieketenpartners).

Toetsen en testen

 • Uitvoeren en coördineren test van veranderingen in informatiesystemen;
 • Toetsen of de door IT aangeboden oplossing voldoet aan de eisen aan de data;
 • Vaststellen of leveranciers van technologie voldoen aan de technische eisen;
 • Kwaliteitsvereisten meenemen bij het toetsen en testen;
 • Toetsen of de niet-geautomatiseerde gegevens voldoen aan de eisen.

Voorbereiden transitie

 • Organiseren, coördineren en/of uitvoeren van eventuele handmatige gegevensconversies.

Transitie

 • Voorbereiden en uitvoeren transitie (uitrol).

Kosten

 • In kaart brengen kosten en verwachte baten van projecten die het verbeteren van de datakwaliteit ten doel hebben;
 • Inventariseren mogelijke kostenposten in relatie tot kwaliteit;
 • Opstellen kwaliteitskostenparagraaf in kwaliteitssysteem;
 • Verzamelen en analyseren kwaliteitskosten;
 • Rapporteren over de gemaakte kosten, ook in relatie tot alle kosten, en de trends daarin.

3. En nu?

Hopelijk spreekt deze thematische ordening u aan. Vergeleken met BiSL 1 worden bepaalde onderwerpen, zoals technologie ontwikkelingen, kosten en data, veel nadrukkelijker benoemd. Elke activiteit wordt in het boek “BiSL Next in uitvoering” verder uitgewerkt en op deze site worden in de loop van de tijd specifieke uitwerkingen geplaatst.

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan